Taken by Maurizio Valdarnini, May 2008

M.V.2

back